Media

....

Aktualności - Raciąż

Przetarg - Budowa 8 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach uzupełnienia zadania podstawowego pn.: Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raci

01.07.2014
0 0 0 0
Raciąż

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - w maksymalnej ilości do 8 sztuk (dla ekwiwalentu do 6 RLM i 7-12 RLM), pracujących w technologii tarczowego złoża biologicznego na wale rotującym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu (drenaż rozsączający lub studnia chłonna), przewodami i studzienkami kanalizacyjnymi, pompowniami ścieków, studzienkami rozdzielczymi i zbiorczymi, instalacją elektryczną z automatycznym sterowaniem procesów oczyszczania. Montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny posiadać znak CE, być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na podstawie badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium dla właściwej normy. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - roboty budowlano-montażowe, - roboty elektryczne, - obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: - uporządkowanie placu budowy do stanu poprzedniego (wywóz gruntu, niwelacja terenu); - przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni, dostarczenie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez osobę/instytucję posiadającą stosowne uprawnienie (dla 10 % wybudowanych oczyszczalni); - przeszkolenie użytkowników, dostarczenie instrukcji obsługi; - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.